Ako a prečo sa myšlienky na samovraždu objavia?

„Prečo to urobil?“ alebo „Prečo sa takto rozhodla ukončiť svoj život?“ sú otázky, s ktorými sa ako psychológovia komunikujúci s ľuďmi v krízovej situácii stretávame veľmi často.

Máme na to v podstate jednotnú odpoveď: „Nikdy za tým nie je len jedna príčina.“

Mnoho rôznych faktorov a ich spolupôsobenie prispieva ku vzniku a objaveniu sa myšlienok na samovraždu. Poznať ich je dôležité pre našu ochranu a bezpečie, a preto uvádzame v tomto článku rôzne rizikové a protektívne (ochranné) faktory. Je však potrebné si uvedomiť, že objavenie sa jedného alebo aj viacerých faktorov v našom živote nevyhnutne nevedie k objaveniu samovražedných myšlienok. Každý z nás je predsa iný, a preto aj tieto faktory na nás vplývajú trochu inak.

Rizikové faktory

Rizikové faktory samovraždu nespôsobujú ani nepredpovedajú. Skôr ich chápeme ako faktory, ktoré zvyšujú pravdepodobnosť toho, že človek nad samovraždou bude uvažovať, pokúsi sa o ňu alebo v jej dôsledku zomrie.

Medzi najčastejšie rizikové faktory patria:

 • tendencia správať sa impulzívne alebo agresívne
 • traumatická udalosť alebo zneužívanie v minulosti
 • psychické poruchy – najmä poruchy nálady, schizofrénia, úzkostné poruchy a niektoré poruchy osobnosti
 • užívanie alkoholu alebo iných drog
 • závažnejšie fyzické alebo chronické ochorenie
 • predchádzajúci samovražedný pokus
 • samovražedný pokus alebo samovražda v rodine
 • nedávna strata práce, finančnej istoty alebo rozpad vzťahu (alebo iná strata v živote človeka)
 • jednoduchý prístup k smrteľným prostriedkom (napr. zbraň)
 • nedostatok sociálnej opory
 • stigma v spoločnosti spojená s vyhľadaním a požiadaním o pomoc
 • nedostatok zdravotnej starostlivosti (najmä v prípade psychického zdravia a liečby alkoholovej alebo drogovej závislosti)
 • kultúrne alebo náboženské presvedčenia (napríklad viera v to, že samovražda je riešením osobnostnej dilemy)

Je potrebné odlišovať rizikové faktory od varovných príznakov. Zatiaľ čo varovné príznaky poukazujú na momentálne riziko samovraždy, rizikové faktory hovoria o zvýšenom riziku samovraždy v budúcnosti. Viac o varovných príznakoch sa môžeš dozvedieť TU.

Protektívne faktory

Protektívne (ochranné) faktory v porovnaní s rizikovými prispievajú k zníženiu rizika samovražedného správania v budúcnosti. Posilňujú odolnosť jednotlivca a zaručujú väčšie spojenie s ostatnými ľuďmi počas náročných období, čo znižuje pravdepodobnosť samovražedného správania.

Medzi najčastejšie protektívne faktory patria:

 • jednoduchá dostupnosť potrebnej pomoci
 • efektívna starostlivosť a preventívne návštevy odborníka (lekár, psychológ) v prípade potreby
 • životný cieľ alebo zmysel života
 • obmedzený prístup k vysoko smrteľným prostriedkom samovraždy
 • silné putá a vzťahy s rodinou a priateľmi
 • pretrvávajúca podpora vzťahmi v rámci lekárskej a psychickej starostlivosti (napr. psychoterapia)
 • efektívne schopnosti riešiť náročné situácie
 • zvládanie problémov nenásilnou formou
 • kultúrne a náboženské presvedčenia, ktoré odsudzujú samovraždu a podporujú zachovanie svojho života

Spomínané faktory nám síce môžu poukázať na veci, ktoré sú v oblasti samovražedného správania ohrozujúcejšie, a ktoré naopak prinášajú viac bezpečia, avšak nemôžeme na základe výskytu jedného alebo viacerých faktorov stopercentne predpovedať správanie človeka v budúcnosti. Takouto formou informovanosti však môžeme prispieť k tomu, aby bolo bezpečie ľudí v budúcnosti čo najväčšie.

Každý sme sám zodpovedný za svoj život, a je jedine na nás, aby sme v ňom niečo zmenili, ak zmenu chceme. Povzbudzujeme vás teda k tomu, aby ste pracovali na budovaní ochranných faktorov vo svojom živote a prajeme vám pri tom veľa síl! ?

Zvládneš to! Záleží na TEBE!